Kids&Us Nou Barris

Escola d'anglès amb mètode propi per nens a partir d'1 any

Autorització per a la publicació d’imatges enviades de forma voluntària

Autorització per a la presa i publicació d’imatges en xarxes socials i webs

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció de el dret a l’honor , a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, a més del el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. La Direcció d’aquesta entitat sol·licita el seu permís perquè apareguin les imatges proporcionades per vostè del seu fill / a, d’acord amb la següent AUTORITZACIÓ:

Perquè aquesta entitat pugui publicar a les següents xarxes socials i webs de l’empresa les imatges del seu fill / a que ens ha proporcionat vostè mitjançant WatssApp o un altre mitjà de forma voluntària.

De conformitat amb el que estableix l’article 13 RGPD, se l’informa dels següents aspectes: que les imatges preses podran ser incorporades a un fitxer el responsable del qual és l’entitat LANGUAGE 4 KIDS SL (en endavant Kids&Us Nou Barris) amb domicili social al C/Borràs, 31, 08016 Barcelona, que podrà tractar les mateixes i fer-ne ús en els termes i per a la finalitat fixats en aquest document.

El destinatari d’aquestes dades serà únicament dit responsable, que no realitzarà cap cessió dels mateixos, a excepció de la central de franquícies KIDS & US ENGLISH SL i llevat de les comunicacions als encarregats del tractament que col·laborin en la prestació dels serveis als quals es refereix el tractament.

Llevat que Vostè Indiqui el contrari, s’entén que doneu el consentiment perquè les referides imatges siguin transferides entre la xarxa de franquiciats KIDS & US per a la posterior publicació, incloent la cessió a mitjans de comunicació externs (inclusivament xarxes socials, etc.).

La base jurídica d’aquest tractament és el propi consentiment, el qual podrà ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecte a l’il·legítim tractament realitzat fins a aquesta data.

Aquestes imatges seran conservades pel temps exclusiu per a complir la finalitat per a la qual van ser recollides mentre sigui aquest client de l’entitat. Termini que forçarà la seva eliminació del web i xarxes socials. I mentre no prescriguin els drets que pugui exercitar contra el responsable, excepte norma que disposi un termini superior.

Que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit dirigit a centre adjuntant DNI o passaport. Així mateix disposa de la possibilitat de presentar reclamació davant l’autoritat de control. Si requereix informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades, pot consultar  http://www.kidsandusnoubarris.com/lopd

A %d bloguers els agrada això: